Säännöt

Varkauden Tarmo Ry:n säännöt

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen,
jota jäljempänä kutsu­taan seuraksi, nimi on

Varkauden Tarmo ry.

Seuran kotipaikka on Varkaus.
2 §

Seuran tarkoitus ja
toiminnan laatu


Seura toimii Suomen Työväen Ur­hei­luliitto TUL ry:n ja lii­ton
asian­omaisen piirijärjestön jä­senseura­na.


Seuran tarkoituksena on:


1) edistää
urheilun ja erilais­ten lii­kunta­muotojen har­ras­tus­ta
sekä ter­vei­tä elämän­tapoja;

2) kehittää
kulttuuri- ja nuo­risotyö­tä;

3) edistää
tasa-arvoa ja kan­sainvälis­tä yh­teistoi­mintaa;
sekä

4) toimia
puhtaan luon­non ja ympäris­tön puolesta.Tarkoituksensa toteuttamiseksi seu­ra:


1) järjestää
urheilu- ja liikun­tati­lai­suuksia sekä kil­pailu­ja
ja muita vas­taavia kult­tuuritapahtu­mia;

2) harjoittaa
kasvatus-, koulu­tus-, val­mennus- ja neu­vonta­työ­tä;
sekä


3) harjoittaa
tiedotus- ja jul­kaisu­toi­mintaa.Toimintansa tukemiseksi seura voi:

1) järjestää
juhla- ja huvitilaisuuk­sia;

2) harjoittaa
kustannus-, pai­kallisra­dio- ja tele­visio­toi­min­taa;

3) ylläpitää
majoitus- ja ravitsemus­lii­kettä sekä har­joittaa
kios­ki- ja bin­gotoimin­taa;

4) järjestää
arpajaisia ja ylei­siä va­rainke­räyksiä; sekä


5) ottaa vastaan lahjoituksia
ja testamentteja.

Seura voi omistaa
toimintaansa var­ten tarpeel­lista ir­tainta ja kiin­teää
omaisuutta.

Seuran tarkoituksena
ei ole voi­ton tai muun ta­loudel­lisen an­si­on
hank­kiminen siihen osallisil­le eikä sen toiminta saa
muu­toinkaan muodostua pääasiassa ta­lou­delliseksi.

Tarvittaessa
seura hankkii toi­min­nalleen asian­omaisen
vi­ran­omaisen luvan.3 §

Jäseneksi
liittyminen ja jäsenmak­sut

Seuran jäsenet ovat
joko nuo­risojäseniä, var­sinaisia jäseniä, vapaajäseniä,
kannattaja­jäseniä, kun­niajäse­niä tai kun­niapu­heenjoh­ta­jia.


Seuran nuorisojäseneksi
voi liittyä jokainen alle viisitoista (15) vuo­tias yksityinen
henki­lö.

Seuran varsinaiseksi
jäseneksi

voi liittyä vii­sitois­ta (15) vuotta täyttänyt yksityinen
hen­ki­lö.

Seuran vapaajäseneksi
pääsee vähin­tään 50 vuotta täyttänyt ja seuran
varsinaisena jäsenenä yhtä­jaksoi­ses­ti 25 vuotta
ollut tai seuran ja Suomen Työväen Urheilu­liit­to TUL ry:n
muiden jäsenseur­ojen varsinai­sena jä­senenä yhteensä
30 vuotta ollut yksi­tyinen henkilö.

Seuran
kannatusjäseneksi
voi liit­tyä yksityinen hen­kilö tai oikeus­kelpoi­nen
yhteisö.

Seuran kunniajäseneksi
voidaan kut­sua vähintään 50 vuotta täyt­tänyt
yksityinen henkilö, joka on huomat­tavasti edis­tä­nyt
seu­ran tarkoituk­sen to­teuttamista.

Seuran
kunniapuheenjohtajaksi voi­daan kutsua seuran, Suo­men
Työväen Urheiluliitto TUL ry:n tai liiton pii­rijär­jestön
toi­minnassa huomat­ta­vasti ansioitu­nut yksityinen
hen­ki­lö.

Seuran
varsinaiseksi jäseneksi, nuo­risojäseneksi ja
kan­na­tus­jäseneksi hyväksymisestä, vapaa­jäseneksi
pää­semises­tä ja kun­niajäseneksi tai
kunniapuheen­johta­jaksi kutsumi­sesta päättää
seu­ran hallitus.

Seuran jäseneltä
perittävän liitty­mismaksun ja vuo­tuisen jä­senmaksun
suuruudesta sekä mak­su­ajankohdasta päättää seu­ran
syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Vapaa­jäseneltä,
kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä liit­tymis-
tai jäsen­mak­sua.

Seuran hallitus voi
va­pauttaa varus­mies- tai sivii­lipal­ve­luksessa
olevan taikka päätoimi­sen opiskeli­jan tai jon­kun
muun vastaa­van syyn omaavan määräaikai­ses­ti
jä­senmaksun mak­samises­ta.4 §
Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsen voi erota
seurasta ilmoit­ta­malla siitä kirjal­lises­ti
seu­ran hallitukselle tai sen puheenjoh­tajalle taikka
ilmoitta­mal­la siitä seuran ko­kouksessa pöy­tä­kirjaan
merkittä­väksi.

Jäsen voidaan
erottaa
seurasta,

1) jos jäsen on
jättänyt täyttä­mättä ne vel­voituk­set, joihin hän
seuraan liit­tyessään si­toutui tai

2) jos jäsen on
menette­lyllään seuras­sa tai sen ulkopuo­lella
huo­matta­vasti vahingoit­tanut seuraa taikka

3) jos jäsen ei enää
täytä lais­sa tai näissä säännöissä mai­nittuja
jä­senyy­den ehtoja.

Jäsenen voidaan
katsoa eronneen seu­rasta, jos jäsen ei ole mak­sanut
jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen eräänty­misestä.

Jäsenen erottamisesta
päättää seu­ran kokous. Jäsenel­le on va­rattava
ti­laisuus selityksen an­tamiseen ennen
erotta­mis­pää­tök­sen tekemistä, paitsi jos
erot­tamisen syynä on jäsen­maksun mak­samatta
jättäminen.

Suomen Työväen
Urheiluliitto TUL ry:n hallitus voi päättää seuran jäseneen
kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta
kilpailukiellosta tai varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin
määrätään kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissä.
Vastaava päätöksenteko-oikeus on niiden lajiliittojen
hallituksilla, joiden jäsenenä seura on, niiden alaista toimintaa
koskevissa asioissa.5 §

Toimielimet

Seuran
päätösvaltaa käyttää seu­ran kokous. Toi­meen­paneva­na
eli­menä on seuran hallitus.6 §
Seuran sääntömääräiset kokoukset


Seuran vuosikokous
pidetään maa­lis­kuun aikana ja syys­kokous loka- tai
marras­kuussa hal­li­tuk­sen tar­kemmin
mää­rää­mänä ajankohta­na.Vuosikokouksessa
käsitellään seu­raa­vat asiat:


1) valitaan
kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­henkilöt;


2) valitaan
pöytäkirjan tarkis­tajat;


3) esitetään
hallituk­sen ker­tomus seu­ran toi­min­nasta
edelli­seltä kalente­rivuodelta;


4) esitetään
tilinpäätös edelli­seltä ka­lente­rivuo­delta ja
ti­lin­tarkasta­jien lausun­to;


5) päätetään
tilinpää­töksen vah­vista­mi­ses­ta ja
vas­tuuva­pau­den myöntämi­sestä;


6) valitaan
seuran edus­tajat ja vara­edus­ta­jat eri
jär­jestöjen ja yh­teisöjen kokouk­siin;


7) käsitellään
seuran aloitteet ja esi­tyk­set eri järjes­töille ja
yh­teisöil­le;


8) päätetään
seuran koollekutsumista­vasta seuran sääntö­jen 9 §:n
edel­lyttämäl­lä tavalla; sekä


9) käsitellään
kokouk­selle teh­dyt esi­tyk­set ja muut esille
tulleet asi­at.Syyskokouksessa
käsitellään seu­raa­vat asiat:


1) valitaan
kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­hen­kilöt;


2) valitaan
pöytäkirjan tarkis­tajat;


3) vahvistetaan
toimin­tasuunni­telma ja ta­lousarvio seu­raa­valle
vuodelle;


4) vahvistetaan
liitty­mismaksun ja jä­sen­maksun suu­ruus ja
mak­suajan­kohta seu­raavalle kalenteri­vuo­del­le;


5) vahvistetaan
halli­tuksen ja jaosto­jen jäsen­ten palk­kiot;


6) valitaan
hallituk­sen pu­heenjohta­ja, vara­pu­heen­johta­ja,
sih­teeri ja taloudenhoitaja sekä muut hallituk­sen
jä­senet;


7) valitaan
tilintarkas­tajat ja vara­ti­lin­tarkasta­jat;


8) päätetään
hallituk­sen avuk­si asetet­tavis­ta ja halli­tuk­sen
alai­suudessa toimi­vis­ta jaos­toista sekä
vali­taan nii­den jä­senet tai annetaan halli­tuk­sel­le
val­tuudet jä­sen­ten va­lit­semi­seen;


9) valitaan seuran
edus­tajat ja vara­edus­ta­jat eri jär­jestöjen
ja yh­teisöjen kokouk­siin; sekä


10) käsitellään
kokouk­selle tehdyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet
asi­at.


Vuosi- tai syyskokouksen käsi­teltä­väksi tarkoi­tettu
esi­tys on jätet­tävä kirjallisena hallituk­sel­le
vii­meistään seit­semän (7) päivää ennen ko­kousta.

Jos esi­tys koskee asiaa, josta lain mu­kaan on mainittava
kokous­kutsus­sa, esitys on jä­tet­tävä
hal­lituk­sel­le niin hyvissä ajoin, että halli­tus
ehtii si­säl­lyt­tää asian ko­kouskut­suun.
Vuo­si- tai syyskokouk­selle tehdyistä esi­tyksistä on
seuran hallituk­sen annet­tava kir­jal­li­nen
lau­sunto.
7 §
Ylimääräinen

kokousSeuran ylimääräinen
kokous pide­tään, kun seuran ko­kous niin päät­tää
tai hallitus kat­soo sii­hen olevan aihet­ta.


Ylimääräinen
kokous on myös pi­det­tävä, jos vä­hintään yksi
kym­menesosa (1/10) seuran äänioi­keute­tuista
jä­senistä sitä il­moit­tamaan­sa asiaa varten
kir­jallises­ti hal­lituk­selta vaatii. Hallituk­sen
on viipy­mättä vaati­muksen saatu­aan kutsut­tava
seuran ylimää­räinen kokous kool­le pidettä­väksi
viimeis­tään nel­jän (4) vii­kon kuluessa
vaati­muk­sen esittämi­sestä.8 §


Äänioikeus seuran
kokouksessa


Jokaisella
seuran varsinaisella
jä­senellä
,
joka on maksa­nut ko­kous­ta edeltävän kalenterivuoden
jäsen­mak­sunsa, on seuran kokouk­sessa äänioi­keus
ja yksi (1) ääni.


Seuran nuoriso-
ja kannatusjäse­nel­lä
on seuran ko­kouksissa pu­he- ja läs­näolo-oikeus,
mutta ei oikeutta ot­taa osaa ää­nes­tyk­siin.


Vapaa-
ja kunniajäsenellä
sekä kun­niapuheenjoh­tajalla
on seu­ran ko­kouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. He voivat
ot­taa osaa äänestyksiin vain, jos heillä oli äänioikeus
en­nen vapaa­jäseneksi hyväksymistä tai kun­niajäseneksi
taikka -puheen­joh­tajaksi kutsumista.9 §


Kutsu seuran
kokoukseen


Hallituksen on
toi­mi­tet­tava kutsu seuran ko­kouk­seen
vii­meis­tään kahdeksan (8) päivää ennen ko­kousta
edel­lisen vuosikokouksen pää­tök­sen mukaan joko


1) kirjeitse tai


2) ilmoituksena Suomen
Työväen Urhei­lu­liitto TUL ry:n äänen­kannat­tajas­sa
taikka seuran omassa lehdessä taikka


3) ilmoituksena seuran
kotipaik­kakun­nalla yleisesti le­viävässä
sanoma­lehdessä taikka


4) sähköpostitse
niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet seuralle
sähköpostiosoitteensa.10
§


Hallitus


Hallitukseen kuuluu
puheenjohtaja, vara­pu­heen­joh­ta­ja, sihtee­ri,
taloudenhoitaja ja 3 - 7 muuta jäsentä, jotka kaik­ki vali­taan
seu­ran syysko­kouk­sessa kalen­terivuo­deksi
ker­ral­laan. Hallituk­sen jäsenenä ei voi olla seuran
pää­toimi­nen työn­teki­jä.


Hallituksen kokouk­sen
kutsuu koolle sen pu­heen­joh­taja tai hänen estyneenä
olles­saan varapu­heenjohtaja. Halli­tuksen ko­kous
on pää­tösval­tainen, kun pu­heenjoh­ta­ja tai
vara­puheenjoh­taja ja vähin­tään puolet (1/2)
hal­lituk­sen muista jäsenis­tä on saapu­villa.


Hallituksen
päätök­seksi tulee mieli­pide, jota on kannatta­nut
vähintään puolet (1/2) äänes­tyk­sessä anne­tuista
äänistä. Jos äänet me­ne­vät ta­san, päätökseksi
tu­lee mieli­pi­de, jota kokouk­sen puheen­johtaja
ilmoittaa kannatta­vansa. Vaa­leis­sa tasatulos
ratkais­taan kuitenkin ar­val­la.11 §


Hallituksen
tehtävät


Hallituksen tehtävä­nä
on hoitaa seu­ran asioi­ta lain ja näiden sääntöjen sekä
seuran ko­kouk­sen pää­tös­ten mu­kaan.Erityisesti
hallituksen tehtävänä on:


1) edustaa seuraa;


2) johtaa seuran
toimin­taa, hoi­taa sen ta­loutta ja omai­suut­ta
sekä valvoa seuran sääntö­jen noudat­ta­mista;


3) kutsua koolle
seuran kokouk­set ja val­mis­tella niissä käsi­teltä­vät
asi­at;


4) panna toimeen
seuran kokouk­sen pää­tök­set;


5) pitää
luetteloa seu­ran jä­senistä;


6) laatia
ehdotus toi­mintakerto­muksek­si, tilinpää­töksek­si,
toimintasuun­nitel­mak­si ja talousar­vioksi;


7) valita
tarvittaessa jäsenet vuosi­ko­kouk­sen aset­tamiin
jaos­toihin; sekä


8) ottaa ja
vapauttaa seuran toimihen­ki­löt ja pal­katut
työnte­kijät.12
§


Jaostojen tehtävät
ja toimivalta


Seuran jaostojen
tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa
toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä
hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.


Jaosto voi päättää
oman lajinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista asioista
vahvistetun talousarvion ja hallituksen hyväksymän taloudenhoidon
ohjesäännön puitteissa.


Jaosto ei kuitenkaan
voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita
sitoumuksia.13 §


Seuran nimen
kirjoittaminen


Seuran nimen
kirjoittaa halli­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja,
va­rapuheen­johtaja, sihteeri ja ta­loudenhoitaja, kaksi
aina yhdessä.


Hallitus voi määrätä
hal­lituksen jäse­nen tai seuran toimi­henkilön
kir­joittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jon­kun toisen
nimen­kirjoit­tajan kans­sa.14 §


Tilintarkastajat


Seuralla on kaksi (2)
tilintar­kas­tajaa ja kaksi vara­ti­lin­tar­kasta­jaa,
jotka kaikki valitaan syysko­kouk­ses­sa
kalente­rivuo­dek­si kerral­laan.15 §


Tilikausi ja
tilintarkastus


Seuran tilikausi
on kalenteri­vuosi.


Tilinpäätös,
tilit ja muut tar­peel­liset asiakir­jat on jä­tettä­vä
ti­lin­tarkastajille viimeis­tään kolme (3) viikkoa
ennen vuo­sikokousta. Tilin­tar­kastajien on annettava
hal­li­tuk­selle kirjalli­nen lausun­tonsa
vii­meistään kaksi viik­koa en­nen vuosikokous­ta.16 §


Sääntöjen
muuttaminen


Seuran sääntöjen
muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdo­tus sääntöjen
muuttamisesta hyväksy­tään, jos sitä kannattaa vähin­tään
kolme nel­jäsosaa (3/4) ää­nestyk­ses­sä
anne­tuista äänistä.


Sääntöjen
muuttamiselle on saa­tava Suomen Työvä­en Urhei­lu­liit­to
TUL ry:n hallituksen hyväksy­mi­nen.17
§


Seuran purkaminen


Seuran
purkamisesta päättää seu­ran kokous. Ehdo­tus seuran
pur­kamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kah­dessa
seu­ran ko­kouksessa, joiden välinen aika on vähintään
nel­jä (4) viik­koa, kummassakin vähintään kol­me
nel­jäsosaa (3/4) ää­nestykses­sä an­ne­tuista
ää­nistä.


Jos seura
purkautuu tai lak­kaute­taan, sen jäl­jelle jää­neet
varat luovutetaan Suomen Työväen Urheilu­liit­to TUL
ry:lle.18 §


Eroaminen liitosta
ja piirijärjes­töstä


Seuran
eroamisesta Suomen Työvä­en Urheiluliitto TUL ry:­stä tai
sen piirijärjestöstä päättää seu­ran ko­kous. Ehdo­tus
eroami­ses­ta hyväk­sy­tään, jos sitä kan­nattaa
kahdessa (2) seuran ko­kouk­ses­sa, joiden vä­li­nen
aika on vähintään neljä (4) viik­koa, kum­massakin
vähintään kol­me nel­jäsosaa (3/4) äänestyksessä
an­ne­tuista äänistä.


Eroamisesta on
ilmoitettava asian­mukaisesti lii­tolle ja
pii­ri­järjes­tölle.19 §


Muut määräykset


Siltä osin,
kuin näissä sään­nöissä ei ole mää­räyksiä,
nou­date­taan yh­distyksiä koskevaan lain­säädäntöön
si­sälty­viä sään­nök­siä.